top of page

    Бажаєте опублікувати статтю в цьому журналі ?  Рекомендуємо ознайомитись з вимогами до змісту  та  оформлення статей

    Для того, щоб подати статтю до друку, потрібно на електронну адресу sfme.fmif@gmail.com надіслати:

1) файл з рукописом статті, оформлений згідно вимог;

2) інформацію про автора: ПІП, місце навчання, спеціальність, курс;

3) інформацію про наукового керівника: ПІП, науковий ступінь, вчене звання, посада;

4) рекомендацію до друку, підписану науковим керівником (достатньо констатуючої частини, в якій науковий керівник підтверджує, що на його думку, стаття містить нові наукові результати і може бути рекомендована до друку). 

    

    Редакційна колегія здійснює рецензування та перевірку статей на плагіат. За умови позитивної рецензії та достатнього ступеня самостійності, стаття приймається до друку.

1

Вимоги до змісту

 • Науковий стиль викладу:
  точність, коректність, логічність, зрозумілість, обгрунтованість та завершеність викладу матеріалу. 

 • Дотримання принципів академічної доброчесності: наявність посилань на 
  результати інших авторів, коректність цитувань та запозичень, висвітлення 
  авторського внеску.

2

Структура статті

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;

3) формулювання цілей (мети) статті;

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки з даного дослідження (перспективи подальших розвідок у даному напрямку).

3

Вимоги до подання

 • Приймаються статті, написані українською мовою.

 • Стаття раніше не публікувалась, а також не подана в інші видання.

 • Стаття підготована з дотриманням існуючих норм про авторські права.

 • Рукопис не містить недостовірної, некоректної, наклепницької чи образливої інформації.

4

Вимоги до оформлення

 • Файл із текстом статті має бути виконаний з розширенням .docx (.doc) у редакторі Microsoft Word.

 • Обсяг статті – від 6 до 20 сторінок формату А4. 

 • Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – по 2 см. 

 • Абзацний відступ – 1,5 см. Основний текст статті має бути набраним шрифтом Times New Roman, розміром 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,15. Вирівнювання по ширині.  Текст анотацій та списку використаних джерел – шрифтом розміром 12 пунктів. 

 • Виділення тексту може бути курсивом або напівжирним шрифтом, підкреслення не допускається.

 • Рисунки (карти, схеми, фотографії, графіки, діаграми, інші ілюстрації), виконані в кольорі або чорно-білі, необхідно подавати вставленими у текст статті. Рисунки повинні бути пронумеровані в послідовності згадування їх у тексті. Назва рисунку має бути подана в тексті статті одразу під ним. Не можна назву рисунку об’єднувати із самою ілюстрацію в одному графічному файлі. Букви чи цифри, вміщені у рисунках, мають мати розмір шрифта не менше 10 пунктів. Допустимі розміри рисунків не більше 160x230 мм.

 • Таблиці розміщувати у тексті. Кожна таблиця повинна мати заговолок та порядковий номер, на який є посилання в тексті. Якщо в статті одна таблиця, її не нумерують. Таблиці можуть бути виконані лише у редакторі MicrosoftWord. Слово “Таблиця” необхідно поміщати вгорі справа над таблицею, нижче дати її назву по центру. Розмір цифр і тексту в таблицях – не менше 12 пунктів. Допустимі розміри таблиці не більше 160x230 мм. При використанні запозичених даних в назві таблиці необхідно вказати джерело, звідки взяті дані.

 • Абревіатури обов'язково розшифровувати після першого згадування в тексті.

 • Посилання на джерела із списку літератури в тексті статті подавати в квадратних дужках, зазначаючи номер цитованої позиції зі списку літератури та через кому номер сторінки (наприклад [7, с. 112], [2], [3, 7-12, 23]). 

 • Список використаних джерел оформляти згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (див. сайт https://vak.in.ua).

bottom of page